Bezpečnostní tipy pro skladování nebezpečných látek v dílnách a domácnostech

Potenciálně nebezpečné materiály, které jsou však běžnou součástí domácností nebo dílen mohou představovat riziko pro zdraví či životní prostředí. Stejně tak může být ohrožen majetek a pracovní prostředí v případě špatného skladování. Jak se v této problematice vyznat, správně a bezpečně skladovat takové látky a vyhnout se rizikům s tím spojených?

web-bezpecnostni-tipy-pro-skladovani-latek-v-dilnach-a-domacnostech

Jak identifikovat nebezpečné látky?

Prvním krokem k bezpečné manipulaci s materiály je samotná identifikace nebezpečných látek. V běžné dílenské plechové skříni najdete různé chemikálie, rozpouštědla, barvy, pesticidy a další přípravky. Základem je samozřejmě pečlivé studium štítků a dodržování předepsaných bezpečnostních pokynů při manipulaci, ale i u dalšího skladování.

Nejčastější nebezpečné látky, se kterými se denně setkáváme v domácnosti nebo jsou součástí dílenského vybavení:

Chlornan sodný - Jedná se o žíravinu, která je značně nebezpečná pro životní prostředí a využívá se k dezinfekci a čištění odpadů. Najdeme ji tak například v produktech jako je Savo.

Kyselina chlorovodíková - Jak už samotný název napovídá, jde o žíravou látku, která může způsobit poleptání. Nejčastěji se nachází v čističích WC. Příkladem může být Domestos.

Hydroxid sodný - Představuje silnou žíravinu, která se využívá například k čištění sifonů a je běžnou součástí prostředků na čištění WC, kanalizace apod. Nejznámější produkt je v tomto směru Krtek.

Kyselina octová - Její přítomnost bývá v rámci 4% až 8% roztoku využívána jako kuchyňský ocet. I v této nízké koncentraci může však po vniknutí do oční sliznice způsobit její trvalé poškození.

Neopomenutelnou látkou je také peroxid vodíku představující žíravinu sloužící k dezinfekci. Další nebezpečnou skupinu tvoří hořlaviny jako ethanol, aceton, toluen, benzín, barvy, laky, ředidla nebo propan-butan

Manipulace a správné uložení

Při práci s nebezpečnými látkami je obzvláště důležité používat vhodné ochranné pomůcky jako jsou rukavice, ochranné brýle či maska na obličej. Manipulaci s látkami provádějte zásadně v dobře větraném prostoru. Při orientaci v přípravcích a správném přístupu k nim mohou pomoci i speciální bezpečnostní označení známé jako H-věty a P-věty. Jedná se o výstražné věty informující o tom, v jakém ohledu je obsah, tedy chemická látka, zdraví ohrožující a jak s ní bezpečně nakládat. H-věty většinou popisují obecnou povahu nebezpečnosti látky včetně stupně nebezpečnosti. 

Příklady H-vět:

H242 - Zahřívání může způsobit požár.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Oproti tomu P-věty představují standardní pokyny a doporučení pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

Příklady P-vět:

P281- Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

P335 - Volné částice odstraňte z kůže.

P404 - Skladujte v uzavřeném obalu.

A jak s těmito materiály zacházet? K uložení významně nebezpečných materiálů slouží speciální bezpečnostní skříně, které odpovídají normám pro skladování nebezpečných látek. Nicméně pro domácí a dílenské látky či směsi stačí nižší míra opatření. Základem pro domácnosti by měla být uzamykatelná plechová skříň umístěná ideálně v technické místnosti nebo jiném alespoň částečně větraném prostoru. Díky tomu získáte bytelné úložné prostory z materiálu, který je v případě úniku látek snadno omyvatelný a instalovaný zámek zabrání potenciálnímu kontaktu dětí s nebezpečným obsahem.

V dílenském prostředí se počítá s možností uzamčení pracovních prostor samotných a tak nejdůležitějším aspektem zůstává zajištění větrání po dobu uložení potenciálně nebezpečných látek. Riziku úniku je možné předcházet také pomocí těsnících víček a schválených nádob pro dané výrobky, které udržujte mimo dosah dětí například v závěsných dílenských skříňkách. Úložné prostory taktéž pravidelně kontrolujte.

Podmínky pro skladování nebezpečných látek

Každá látka má trochu odlišné potřeby a podmínky uložení. Nicméně mezi základní požadavky většiny z nich patří udržení stabilní teploty a vlhkosti, aby se zabránilo změnám ve vlastnostech látek. Důležité je také jasné označení dílenských zásuvkových skříní a nádob, aby bylo možné rychle identifikovat obsah a datum uložení.